skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia and the Lumpenproletariat: Marx's reasoning in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. (delinquents)

Hayes, Peter

The Review of Politics, Summer, 1988, Vol.50(3), p.445(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0034-6705

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia and the Lumpenproletariat: Marx's Reasoning in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte

Hayes, Peter

The Review of Politics, 1988, Vol.50(3), pp.445-465 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: 10.1017/S0034670500036330

Toàn văn sẵn có

3
Utopia and the Lumpenproletariat: Marx's Reasoning in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utopia and the Lumpenproletariat: Marx's Reasoning in The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte

Hayes, Peter

The Review of Politics, 1988, Vol.50(3), pp.445-465 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0034-6705 ; E-ISSN: 1748-6858 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0034670500036330

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...