skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2011, Vol.111(6), p.624(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Ito , Takashi ; Ito , Daisuke ; Ozawa , Shotaro ; Fujimura , Shuki ; Matsufuji , Yoshimi ; Nakagawa , Junichi ; Tomizuka , Noboru ; Hayakawa , Takashi ; Nakagawa , Tomoyuki

Journal of bioscience and bioengineering, 2011, Vol.111(6), pp.624-627 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

3
Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Ito, Takashi ; Ito, Daisuke ; Ozawa, Shotaro ; Fujimura, Shuki ; Matsufuji, Yoshimi ; Nakagawa, Junichi ; Tomizuka, Noboru ; Hayakawa, Takashi ; Nakagawa, Tomoyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, 06/2011, Vol.111(6), pp.624-627 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2011.01.011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Ito, Takashi ; Ito, Daisuke ; Ozawa, Shotaro ; Fujimura, Shuki ; Matsufuji, Yoshimi ; Nakagawa, Junichi ; Tomizuka, Noboru ; Hayakawa, Takashi ; Nakagawa, Tomoyuki

Journal of bioscience and bioengineering, June 2011, Vol.111(6), pp.624-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 21317032 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2011.01.011

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Molecular characterization of the PEX14 gene from the methylotrophic yeast Pichia methanolica

Ito, Takashi ; Ito, Daisuke ; Ozawa, Shotaro ; Fujimura, Shuki ; Matsufuji, Yoshimi ; Nakagawa, Junichi ; Tomizuka, Noboru ; Hayakawa, Takashi ; Nakagawa, Tomoyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, June 2011, Vol.111(6), pp.624-627 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2011.01.011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...