skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy

Van Doorslaer, Sabine

Journal of Magnetic Resonance, 2017, Vol.280, p.79(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1090-7807 ; DOI: 10.1016/j.jmr.2017.01.008

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy.(Report)

Van Doorslaer, Sabine

Journal of Magnetic Resonance, 2017, Vol.280, p.79 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1090-7807 ; DOI: 10.1016/j.jmr.2017.01.008

Truy cập trực tuyến

3
Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy

Van Doorslaer, Sabine

Journal of Magnetic Resonance, 07/2017, Vol.280, C, pp.79-88 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10907807 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2017.01.008

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy

Van Doorslaer, Sabine

Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), July 2017, Vol.280, pp.79-88 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1096-0856 ; PMID: 28579104 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jmr.2017.01.008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding heme proteins with hyperfine spectroscopy

Van Doorslaer, Sabine

Journal of Magnetic Resonance, July 2017, Vol.280, pp.79-88 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1090-7807 ; E-ISSN: 1096-0856 ; DOI: 10.1016/j.jmr.2017.01.008

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...