skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

Bulletin of the World Health Organization, 01 October 2015, Vol.93(10), pp.739-740 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.151282

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons.(Perspectives)

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

Bulletin of the World Health Organization, Oct, 2015, Vol.93(10), p.739(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons.(Perspectives)

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(10), p.739(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons.(Perspectives)

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(10), p.739(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

Bulletin of the World Health Organization, 2015, Vol.93(10), p.739-740 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.151282 ; PMCID: 4645433

Toàn văn sẵn có

6
Improving antenatal care in prisons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

Bulletin of the World Health Organization, 10/01/2015, Vol.93(10), pp.739-740 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.151282

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Oct 2015, Vol.93(10), pp.739-740 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.151282

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving antenatal care in prisons

Skerker, Molly ; Dickey, Nathaniel ; Schonberg, Dana ; Macdonald, Ross ; Venters, Homer

Bulletin of the World Health Organization, 01 October 2015, Vol.93(10), pp.739-740 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 26600618 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...