skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mood and social presence on consumer purchase behaviour in C2C E-commerce in Chinese culture

Zhang, Hanpeng ; Lu, Yong ; Shi, Xiaoli ; Tang, Zongming ; Zhao, Zhijian

Electronic Markets, 2012, Vol.22(3), pp.143-154 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1019-6781 ; E-ISSN: 1422-8890 ; DOI: 10.1007/s12525-012-0097-z

Toàn văn sẵn có

2
Mood and social presence on consumer purchase behaviour in C2C E-commerce in Chinese culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mood and social presence on consumer purchase behaviour in C2C E-commerce in Chinese culture

Zhang, Hanpeng ; Lu, Yong ; Shi, Xiaoli ; Tang, Zongming ; Zhao, Zhijian

Electronic Markets, 9/2012, Vol.22(3), pp.143-154 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1019-6781 ; E-ISSN: 1422-8890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12525-012-0097-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mood and social presence on consumer purchase behaviour in C2C E-commerce in Chinese culture

Zhang, Hanpeng ; Lu, Yong ; Shi, Xiaoli ; Tang, Zongming ; Zhao, Zhijian

Electronic Markets, Sep 2012, pp.143-154 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10196781 ; E-ISSN: 14228890 ; DOI: 10.1007/s12525-012-0097-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...