skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multidimensional nature of continuance commitment : commitment owing to economic exchanges versus lack of employment alternatives

Granger, Benjamin P ; Groff, Kyle W ; Jackson, Erin M ; Johnson, Russell E ; Taing, Meng U

Journal of business and psychology, 2011, Vol.26(3), pp. 269-284 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0889-3268

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multidimensional Nature of Continuance Commitment: Commitment Owing to Economic Exchanges Versus Lack of Employment Alternatives

Taing, Meng U. ; Granger, Benjamin P. ; Groff, Kyle W. ; Jackson, Erin M. ; Johnson, Russell E.

Journal of Business and Psychology, Sept, 2011, Vol.26(3), p.269(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0889-3268

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multidimensional Nature of Continuance Commitment: Commitment Owing to Economic Exchanges Versus Lack of Employment Alternatives

Taing, Meng ; Granger, Benjamin ; Groff, Kyle ; Jackson, Erin ; Johnson, Russell

Journal of Business and Psychology, 2011, Vol.26(3), pp.269-284 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0889-3268 ; E-ISSN: 1573-353X ; DOI: 10.1007/s10869-010-9188-z

Toàn văn sẵn có

4
The Multidimensional Nature of Continuance Commitment: Commitment Owing to Economic Exchanges Versus Lack of Employment Alternatives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multidimensional Nature of Continuance Commitment: Commitment Owing to Economic Exchanges Versus Lack of Employment Alternatives

Taing, Meng U. ; Granger, Benjamin P. ; Groff, Kyle W. ; Jackson, Erin M. ; Johnson, Russell E.

Journal of Business and Psychology, 9/2011, Vol.26(3), pp.269-284 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0889-3268 ; E-ISSN: 1573-353X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10869-010-9188-z

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Multidimensional Nature of Continuance Commitment: Commitment Owing to Economic Exchanges Versus Lack of Employment Alternatives

Taing, Meng ; Granger, Benjamin ; Groff, Kyle ; Jackson, Erin ; Johnson, Russell

Journal of Business and Psychology, Sep 2011, pp.269-284 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08893268 ; E-ISSN: 1573-353X ; DOI: 10.1007/s10869-010-9188-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...