skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pennsylvania Infant and Family Development Project, I: Stability and Change in Mother-Infant and Father-Infant Interaction in a Family Setting at One, Three, and Nine Months

Belsky, Jay ; Gilstrap, Bonnie ; Rovine, Michael

Child Development, 1 June 1984, Vol.55(3), pp.692-705 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1130122

Toàn văn sẵn có

2
The Pennsylvania Infant and Family Development Project, I: Stability and Change in Mother-Infant and Father-Infant Interaction in a Family Setting at One, Three, and Nine Months
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pennsylvania Infant and Family Development Project, I: Stability and Change in Mother-Infant and Father-Infant Interaction in a Family Setting at One, Three, and Nine Months

Belsky, Jay ; Gilstrap, Bonnie ; Rovine, Michael

Child Development, 06/1984, Vol.55(3), p.692 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00093920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1130122

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pennsylvania Infant and Family Development Project, I: Stability and change in mother-infant and father-infant interaction in a family setting at one, three, and nine months

Belsky, J ; Gilstrap, B ; Rovine, M

Child development, June 1984, Vol.55(3), pp.692-705 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0009-3920 ; PMID: 6734311 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pennsylvania Infant and Family Development Project, I: Stability and Change in Mother-Infant and Father-Infant Interaction in a Family Setting at One, Three, and Nine Months

Belsky, Jay

Child Development, 1984, Vol.55(3), p.692 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...