skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear waves in networks: model reduction for sine-Gordon

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (Editor)

Physical Review E : Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 25 August 2014, Vol.90, p.022912 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1539-3755 ; E-ISSN: 1550-2376 ; DOI: 10.1103/PhysRevE.90.022912

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear waves in networks: model reduction for sine-Gordon

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys

Physical Review E : Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics, 25 August 2014, Vol.90, p.022912 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1539-3755 ; E-ISSN: 1550-2376 ; DOI: 10.1103/PhysRevE.90.022912

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear waves in networks: a simple approach using the sine--Gordon equation

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys

Cornell University

Arxiv ID: 1402.6446

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear waves in networks: a simple approach using the sine--Gordon equation

Caputo, Jean-Guy ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 26, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1103/PhysRevE.90.022912

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...