skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruptions of Host Immunity and Inflammation by Giardia Duodenalis: Potential Consequences for Co-Infections in the Gastro-Intestinal Tract

Cotton, James A ; Amat, Christina B ; Buret, Andre G

Pathogens (Basel, Switzerland), 10 November 2015, Vol.4(4), pp.764-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2076-0817 ; PMID: 26569316 Version:1 ; DOI: 10.3390/pathogens4040764

Toàn văn sẵn có

2
Disruptions of Host Immunity and Inflammation by Giardia Duodenalis: Potential Consequences for Co-Infections in the Gastro-Intestinal Tract
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruptions of Host Immunity and Inflammation by Giardia Duodenalis: Potential Consequences for Co-Infections in the Gastro-Intestinal Tract

Cotton, James ; Amat, Christina ; Buret, Andre

Pathogens, 12/2015, Vol.4(4), pp.764-792 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2076-0817 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3390/pathogens4040764

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruptions of Host Immunity and Inflammation by Giardia Duodenalis: Potential Consequences for Co-Infections in the Gastro-Intestinal Tract

James A. Cotton ; Christina B. Amat ; Andre G. Buret

Pathogens, 01 November 2015, Vol.4(4), pp.764-792 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2076-0817 ; DOI: 10.3390/pathogens4040764

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...