skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving benefit measures with higher precision: a study of economic values of air quality.(Report)

Huang, Ju - Chin

Land Economics, Nov, 2010, Vol.86(4), p.727-745 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0023-7639

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving Benefit Measures with Higher Precision: A Study of Economic Values of Air Quality

Huang, Ju-Chin

Land Economics, 1 November 2010, Vol.86(4), pp.727-745 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00237639

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving benefit measures with higher precision a study of economic values of air quality

Huang, Ju - Chin

Land economics : a quarterly journal of planning, housing & public utilities, 2010, Vol.86(4), pp. 727-745 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0023-7639

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving Benefit Measures with Higher Precision: A Study of Economic Values of Air Quality

Huang, Ju-Chin

Land Economics, 1 November 2010, Vol.86(4), pp.727-745 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00237639

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving Benefit Measures with Higher Precision: A Study of Economic Values of Air Quality

Huang, Ju-Chin

Land Economics, 1 November 2010, Vol.86(4), pp.727-745 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00237639

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving Benefit Measures with Higher Precision: A Study of Economic Values of Air Quality

Huang, Ju-Chin

Land Economics, 1 November 2010, Vol.86(4), pp.727-745 [Tạp chí có phản biện]

JSTOR Sustainability

ISSN: 00237639

Toàn văn sẵn có

7
Deriving Benefit Measures with Higher Precision: A Study of Economic Values of Air Quality
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving Benefit Measures with Higher Precision: A Study of Economic Values of Air Quality

Huang, J.-C.

Land Economics, 11/01/2010, Vol.86(4), pp.727-745 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0023-7639 ; E-ISSN: 1543-8325 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3368/le.86.4.727

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving Benefit Measures with Higher Precision: A Study of Economic Values of Air Quality

Huang, Ju-Chin

Land Economics, Nov 2010, Vol.86(4), p.727 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00237639 ; E-ISSN: 15438325

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...