skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relación entre bioética e investigación en ciencias de la vida en Argentina: estudio descriptivo a escala nacional Relação entre a bioética e a investigação nas ciências da vida na Argentina: estudo descritivo em escala nacional Relationship between bioethics and life sciences research in Argentina: Descriptive study at national level

Paula Sánchez Thevenet ; Carmen Javaloyes Del Río

Acta Bioethica, 01 June 2011, Vol.17(1), pp.105-114 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0717-5906 ; E-ISSN: 1726-569X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relacion entre bioetica e investigacion en ciencias de la vida en Argentina: estudio descriptivo a escala nacional

Sanchez Thevenet, Paula ; Del Rio, Carmen Javaloyes

Acta Bioethica, June, 2011, Vol.17(1), p.105(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0717-5906

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relación entre bioética e investigación en ciencias de la vida en Argentina: estudio descriptivo a escala nacional

Sánchez Thevenet, Paula ; Javaloyes Del Río, Carmen

Acta bioethica, 01 June 2011, Vol.17(1), pp.105-114 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1726-569X ; E-ISSN: 1726-569X ; DOI: 10.4067/S1726-569X2011000100012

Toàn văn sẵn có

4
Relación entre bioética e investigación en ciencias de la vida en Argentina: estudio descriptivo a escala nacional
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relación entre bioética e investigación en ciencias de la vida en Argentina: estudio descriptivo a escala nacional

Sánchez Thevenet, Paula ; Javaloyes Del Río, Carmen

Acta bioethica, 2011, Vol.17(1), pp.105-114 [Tạp chí có phản biện]

SciELO (via CrossRef)

E-ISSN: 1726-569X ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2011000100012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...