skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct molecular mechanisms lead to diminished myelin basic protein and 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase in qk(v) dysmyelination

Zhang, Y ; Feng, Y

Journal of neurochemistry, April 2001, Vol.77(1), pp.165-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-3042 ; PMID: 11279272 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct molecular mechanisms lead to diminished myelin basic protein and 2′,3′‐cyclic nucleotide 3′‐phosphodiesterase in qk v dysmyelination

Zhang, Youyi ; Feng, Yue

Journal of Neurochemistry, 01 April 2001, Vol.77(1), pp.165-172 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-3042 ; E-ISSN: 1471-4159 ; DOI: 10.1046/j.1471-4159.2001.00224.x

Toàn văn sẵn có

3
Distinct molecular mechanisms lead to diminished myelin basic protein and 2′,3′-cyclic nucleotide 3′-phosphodiesterase in qkv dysmyelination: MBP and CNP expression in qk v dysmyelination
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct molecular mechanisms lead to diminished myelin basic protein and 2′,3′-cyclic nucleotide 3′-phosphodiesterase in qkv dysmyelination: MBP and CNP expression in qk v dysmyelination

Zhang, Youyi ; Feng, Yue

Journal of Neurochemistry, 04/01/2001, Vol.77(1), pp.165-172 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1471-4159.2001.00224.x

Toàn văn sẵn có

4
Distinct molecular mechanisms lead to diminished myelin basic protein and 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase in qkv dysmyelination
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distinct molecular mechanisms lead to diminished myelin basic protein and 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase in qkv dysmyelination

Zhang, Youyi ; Feng, Yue

Journal of Neurochemistry, 04/2001, Vol.77(1), pp.165-172 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0022-3042 ; E-ISSN: 1471-4159 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1471-4159.2001.t01-1-00224.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...