skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: wei david?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifespan adversity and later adulthood telomere length in the nationally representative US Health and Retirement Study

Puterman, Eli ; Gemmill, Alison ; Karasek, Deborah ; Weir, David ; Adler, Nancy E ; Prather, Aric A ; Epel, Elissa S

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 October 2016, Vol.113(42), pp.E6335-E6342 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 27698131 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Lifespan adversity and later adulthood telomere length in the nationally representative US Health and Retirement Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lifespan adversity and later adulthood telomere length in the nationally representative US Health and Retirement Study

Puterman, Eli ; Gemmill, Alison ; Karasek, Deborah ; Weir, David ; Adler, Nancy E. ; Prather, Aric A. ; Epel, Elissa S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/18/2016, Vol.113(42), pp.E6335-E6342 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1525602113

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...