skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of Hypoxia-Inducible Factor-1α in Adipocytes Enhances Glucagon-Like Peptide-1 Secretion and Reduces Adipose Tissue Inflammation

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki ; Tomita, Shuhei; Stover, Cordula M. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856 ; PMCID: 3976326 ; PMID: 24705496

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-l[alpha] in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation.(Report)

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa - Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki, Shuhei Tomita

PLoS ONE, April, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-l[alpha] in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation.(Report)

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki, Shuhei Tomita

PLoS ONE, 2014, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

4
Deletion of Hypoxia-Inducible Factor-1α in Adipocytes Enhances Glucagon-Like Peptide-1 Secretion and Reduces Adipose Tissue Inflammation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of Hypoxia-Inducible Factor-1α in Adipocytes Enhances Glucagon-Like Peptide-1 Secretion and Reduces Adipose Tissue Inflammation

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki ; Tomita, Shuhei; Stover, Cordula M.

PLoS ONE, 4/4/2014, Vol.9(4), p.e93856 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-1α in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki ; Tomita, Shuhei

PloS one, 2014, Vol.9(4), pp.e93856 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24705496 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of hypoxia-inducible factor-1α in adipocytes enhances glucagon-like peptide-1 secretion and reduces adipose tissue inflammation

Yoshitaka Kihira ; Mariko Miyake ; Manami Hirata ; Yoji Hoshina ; Kana Kato ; Hitoshi Shirakawa ; Hiroshi Sakaue ; Noriko Yamano ; Yuki Izawa-Ishizawa ; Keisuke Ishizawa ; Yasumasa Ikeda ; Koichiro Tsuchiya ; Toshiaki Tamaki ; Shuhei Tomita

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(4), p.e93856 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deletion of Hypoxia-Inducible Factor-1α in Adipocytes Enhances Glucagon-Like Peptide-1 Secretion and Reduces Adipose Tissue Inflammation

Kihira, Yoshitaka ; Miyake, Mariko ; Hirata, Manami ; Hoshina, Yoji ; Kato, Kana ; Shirakawa, Hitoshi ; Sakaue, Hiroshi ; Yamano, Noriko ; Izawa-Ishizawa, Yuki ; Ishizawa, Keisuke ; Ikeda, Yasumasa ; Tsuchiya, Koichiro ; Tamaki, Toshiaki ; Tomita, Shuhei

PLoS One, Apr 2014, Vol.9(4), p.e93856 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0093856

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...