skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chronology 1989
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1989

Hayes, Peter

Foreign Affairs, 1989, Vol.69(1), p.213

CrossRef

ISSN: 00157120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/20044296

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1989

Haayes, Peter

Foreign Affairs, Wntr, 1990, Vol.69(1), p.213(45)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronology 1989

Foreign Affairs, 1989/1990, p.213

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793 ; DOI: 10.2307/20044296

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...