skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incompletely compacted equilibrated ordinary chondrites

Sasso, Matthew R. ; Macke, Robert J. ; Boesenberg, Joseph S. ; Britt, Daniel T. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S. ; Friedrich, Jon M.

Meteoritics & Planetary Science, November 2009, Vol.44(11), pp.1743-1753 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100 ; DOI: 10.1111/j.1945-5100.2009.tb01204.x

Toàn văn sẵn có

2
Incompletely compacted equilibrated ordinary chondrites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incompletely compacted equilibrated ordinary chondrites

Sasso, Matthew R. ; Macke, Robert J. ; Boesenberg, Joseph S. ; Britt, Daniel T. ; Rivers, Mark L. ; Ebel, Denton S. ; Friedrich, Jon M.

Meteoritics & Planetary Science, 11/2009, Vol.44(11), pp.1743-1753 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 10869379 ; E-ISSN: 19455100 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1945-5100.2009.tb01204.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incompletely compacted equilibrated ordinary chondrites

Sasso, M.R ; Macke, R.J ; Boesenberg, J.S ; Britt, D.T ; Rivers, M.L ; Ebel, D.S ; Friedrich, J.M; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Meteorit. Planet Sci, 14 December 2011, Vol.44((11) ; 11, 2009) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1111/j.1945-5100.2009.tb01204.x

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incompletely compacted equilibrated ordinary chondrites

Sasso, M.R ; Macke, R.J ; Boesenberg, J.S ; Britt, D.T ; Rovers, M.L ; Ebel, D.S ; Friedrich, J.M; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Meteorit. Planet Sci, 22 January 2010, Vol.44((11) ; 11, 2009) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1086-9379 ; E-ISSN: 1945-5100

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...