skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyses of Intergenerational Mobility: An Interdisciplinary Review

Torche, Florencia; Grusky, David B (Editor) ; Smeeding, Timothy M (Editor) ; Snipp, C. Matthew (Editor)

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, January 2015, Vol.657(1), pp.37-62 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716214547476

Toàn văn sẵn có

2
Analyses of Intergenerational Mobility: An Interdisciplinary Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyses of Intergenerational Mobility: An Interdisciplinary Review

Torche, F.

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 01/01/2015, Vol.657(1), pp.37-62 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002716214547476

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...