skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Study of Auxiliary Effect on Dental Anxiety, Pain and Compliance during Adult Dental Root Canal Treatment under Therapeutic Chinese Music or Western Classic Music

Yi-yueh, L ; Xin, G ; Shi-Hao, W ; Hui-Ling, W ; Gao-Hua, W

Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 2014, Vol.24(03), pp.149-154 [Tạp chí có phản biện]

Thieme Publishing Group

ISSN: 0940-6689 ; E-ISSN: 1439-085X ; DOI: 10.1055/s-0034-1374592

Toàn văn không sẵn có

2
Comparative Study of Auxiliary Effect on Dental Anxiety, Pain and Compliance during Adult Dental Root Canal Treatment under Therapeutic Chinese Music or Western Classic Music
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Study of Auxiliary Effect on Dental Anxiety, Pain and Compliance during Adult Dental Root Canal Treatment under Therapeutic Chinese Music or Western Classic Music

Yi-Yueh, L. ; Xin, G. ; Shi-Hao, W. ; Hui-Ling, W. ; Gao-Hua, W.

Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin, 06/26/2014, Vol.24(03), pp.149-154 [Tạp chí có phản biện]

Thieme Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0940-6689 ; E-ISSN: 1439-085X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1374592

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...