skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools

Condori - Fernandez, Nelly ; Panach, Jose Ignacio ; Baars, Arthur Iwan ; Vos, Tanja ; Pastor, Oscar

Science of Computer Programming, Nov 1, 2013, Vol.78(11), p.2245(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6423

Toàn văn sẵn có

2
An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools

Condori-Fernández, Nelly ; Panach, Jose Ignacio ; Baars, Arthur Iwan ; Vos, Tanja ; Pastor, Óscar

Science of Computer Programming, 11/2013, Vol.78(11), pp.2245-2258 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2012.07.017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical approach for evaluating the usability of model-driven tools

Condori-Fernández, Nelly ; Panach, Jose Ignacio ; Baars, Arthur Iwan ; Vos, Tanja ; Pastor, Óscar

Science of Computer Programming, 01 November 2013, Vol.78(11), pp.2245-2258 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2012.07.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...