skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user's guide to the encyclopedia of DNA elements (ENCODE).(Report)

PLoS Biology, April, 2011, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user's guide to the encyclopedia of DNA elements (ENCODE).(Report)

PLoS Biology, April, 2011, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1545-7885

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) (A User's Guide to ENCODE)

PLoS Biology, 2011, Vol.9(4), p.e1001046 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user's guide to the Encyclopedia of DNA elements (ENCODE)

Guigó Serra, Roderic ; Myers, Richard M. ; Good, Peter J

Universitat Pompeu Fabra

ISSN: 1544-9173 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)

Becker, Peter B

PLoS Biology, 2011, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046 ; PMCID: 3079585 ; PMID: 21526222

Toàn văn sẵn có

6
A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)

Becker, Peter B.

PLoS Biology, 4/19/2011, Vol.9(4), p.e1001046 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user's guide to the encyclopedia of DNA elements (ENCODE)

PLoS biology, April 2011, Vol.9(4), pp.e1001046 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1545-7885 ; PMID: 21526222 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)

Consortium, Encode Project

PLoS Biology, 19 April 2011, Vol.9(4), p.e1001046 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A user's guide to the encyclopedia of DNA elements (ENCODE)

Encode Project Consortium

PLoS Biology, 01 April 2011, Vol.9(4), p.e1001046 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A User's Guide to the Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE)

Consortium, The

PLoS Biology, Apr 2011, Vol.9(4) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001046

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...