skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gravitational Instability of an Infinite Homogeneous Rotating Viscous Medium in the Presence of a Magnetic Field

Stephenson, G; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 01 May 1961, Vol.122(5) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/122.5.455

Truy cập trực tuyến

2
The Gravitational Instability of an Infinite Homogeneous Rotating Viscous Medium in the Presence of a Magnetic Field
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gravitational Instability of an Infinite Homogeneous Rotating Viscous Medium in the Presence of a Magnetic Field

Stephenson, G.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 05/01/1961, Vol.122(5), pp.455-459 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mnras/122.5.455

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...