skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through A Glass Darkly: Cause and Effect in Refugee Resettlement Policies

Fass, Simon

Journal of Policy Analysis and Management (pre-1986), Summer 1985, Vol.4(4), p.554 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02768739 ; E-ISSN: 15206688

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through a glass darkly: Cause and effect in refugee resettlement policies

Fass, Simon M.

Journal of Policy Analysis and Management, 1985, Vol.4(4), pp.554-572 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.2307/3323754

Truy cập trực tuyến

3
Through a Glass Darkly: Cause and Effect in Refugee Resettlement Policies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Through a Glass Darkly: Cause and Effect in Refugee Resettlement Policies

Fass, Simon M.

Journal of Policy Analysis and Management, 22/1985, Vol.4(4), p.554 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 02768739 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3323754

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...