skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis.(Report)

Gonzalez - Reimers, E. ; Monedero - Prieto, M. J. ; Gonzalez - Perez, J. M. ; Duran - Castellon, M. C. ; Galindo - Martin, L. ; Abreu - Gonzalez, P. ; Sanchez - Perez, M. J. ; Santolaria - Fernandez, F.

Biological Trace Element Research, August, 2013, Vol.154(2), p.281(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0163-4984

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis.(Report)

Gonzalez - Reimers, E. ; Monedero - Prieto, M. J. ; Gonzalez - Perez, J. M. ; Duran - Castellon, M. C. ; Galindo - Martin, L. ; Abreu - Gonzalez, P. ; Sanchez - Perez, M. J. ; Santolaria - Fernandez, F.

Biological Trace Element Research, August, 2013, Vol.154(2), p.281(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0163-4984

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis

González-Reimers, E. ; Monedero-Prieto, M. ; González-Pérez, J. ; Durán-Castellón, M. ; Galindo-Martín, L. ; Abreu-González, P. ; Sánchez-Pérez, M. ; Santolaria-Fernández, F.

Biological Trace Element Research, 2013, Vol.154(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0163-4984 ; E-ISSN: 1559-0720 ; DOI: 10.1007/s12011-013-9734-4

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis

González-Reimers , E. ; Monedero-Prieto , M. J. ; González-Pérez , J. M. ; Durán-Castellón , M. C. ; Galindo-Martín , L. ; Abreu-González , P. ; Sánchez-Pérez , M. J. ; Santolaria-Fernández , F.

Biological trace element research, 2013, Vol.154(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0163-4984

Toàn văn sẵn có

5
Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis

González-Reimers, E. ; Monedero-Prieto, M. J. ; González-Pérez, J. M. ; Durán-Castellón, M. C. ; Galindo-Martín, L. ; Abreu-González, P. ; Sánchez-Pérez, M. J. ; Santolaria-Fernández, F.

Biological Trace Element Research, 8/2013, Vol.154(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0163-4984 ; E-ISSN: 1559-0720 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12011-013-9734-4

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relative and combined effects of selenium, protein deficiency and ethanol on hepatocyte ballooning and liver steatosis

González-Reimers, E ; Monedero-Prieto, M J ; González-Pérez, J M ; Durán-Castellón, M C ; Galindo-Martín, L ; Abreu-González, P ; Sánchez-Pérez, M J ; Santolaria-Fernández, F

Biological trace element research, August 2013, Vol.154(2), pp.281-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1559-0720 ; PMID: 23821313 Version:1 ; DOI: 10.1007/s12011-013-9734-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...