skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A transformation for the mechanical fingerprints of complex biomolecular interactions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A transformation for the mechanical fingerprints of complex biomolecular interactions

Zhang, Y. ; Dudko, O. K.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/08/2013, Vol.110(41), pp.16432-16437 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1309101110

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A transformation for the mechanical fingerprints of complex biomolecular interactions.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY: PHYSICS)(Report)(Author abstract)

Zhang, Yaojun ; Dudko, Olga K.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 8, 2013, Vol.110(41), p.16432(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A transformation for the mechanical fingerprints of complex biomolecular interactions

Zhang, Yaojun ; Dudko, Olga K.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 8 October 2013, Vol.110(41), pp.16432-16437 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

transformation for the mechanical fingerprints of complex biomolecular interactions

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(41), pp.16432-16437 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A transformation for the mechanical fingerprints of complex biomolecular interactions

Zhang, Yaojun ; Dudko, Olga K.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 8 October 2013, Vol.110(41), pp.16432-16437 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A transformation for the mechanical fingerprints of complex biomolecular interactions

Zhang, Yaojun ; Dudko, Olga K

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 08 October 2013, Vol.110(41), pp.16432-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24062442 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1309101110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...