skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Characterization of Some New Metals Complexes of [N-(4-Nitrobenzoyl Amino)-Thioxomethyl] Phenylalanine

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 March 2016, Vol.13(1)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.13.1.113-121

Toàn văn sẵn có

2
Synthesis and Characterization of Some New Metals Complexes of [N-(4-Nitrobenzoyl Amino)-Thioxomethyl] Phenylalanine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Characterization of Some New Metals Complexes of [N-(4-Nitrobenzoyl Amino)-Thioxomethyl] Phenylalanine

Journal, Baghdad Science

Baghdad Science Journal, 03/06/2016, Vol.13(1), pp.113-121

CrossRef

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21123/bsj.13.1.113-121

Toàn văn sẵn có

3
Arabic<br>Synthesis and Characterization of Some New Metals Complexes of[N-(4-Nitrobenzoyl Amino)-Thioxomethyl] Phenylalanine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabic
Synthesis and Characterization of Some New Metals Complexes of[N-(4-Nitrobenzoyl Amino)-Thioxomethyl] Phenylalanine

Sarhan, Basima ; Al-Karboly, Mohammed ; Zaidan, Dena

Baghdad Science Journal, 3/6/2016, Vol.13(1), pp.113-121

CrossRef

ISSN: 20788665 ; E-ISSN: 24117986 ; DOI: http://dx.doi.org/10.21123/bsj.2016.13.1.0113

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...