skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeaHttp: A Resource-Oriented Protocol to Extend REST Style for Web of Things

Hou, Chen-Da ; Li, Dong ; Qiu, Jie-Fan ; Shi, Hai-Long ; Cui, Li

Journal of Computer Science and Technology, Jan 2014, Vol.29(2), pp.205-215 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10009000 ; E-ISSN: 18604749 ; DOI: 10.1007/s11390-014-1423-z

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeaHttp: A Resource-Oriented Protocol to Extend REST Style for Web of Things.(Report)(Author abstract)

Hou, Chen-Da ; Li, Dong ; Qiu, Jie-Fan ; Shi, Hai-Long ; Cui, Li

Journal of Computer Science and Technology, 2014, Vol.29(2), p.205(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1000-9000 ; DOI: 10.1007/s11390-014-1423-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeaHttp: A Resource-Oriented Protocol to Extend REST Style for Web of Things.(Report)(Author abstract)

Hou, Chen-Da ; Li, Dong ; Qiu, Jie-Fan ; Shi, Hai-Long ; Cui, Li

Journal of Computer Science and Technology, 2014, Vol.29(2), p.205(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1000-9000 ; DOI: 10.1007/s11390-014-1423-z

Toàn văn sẵn có

4
SeaHttp: A Resource-Oriented Protocol to Extend REST Style for Web of Things
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SeaHttp: A Resource-Oriented Protocol to Extend REST Style for Web of Things

Hou, Chen-Da ; Li, Dong ; Qiu, Jie-Fan ; Shi, Hai-Long ; Cui, Li

Journal of Computer Science and Technology, 3/2014, Vol.29(2), pp.205-215 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1000-9000 ; E-ISSN: 1860-4749 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11390-014-1423-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...