skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Met268Pro Mutation of Mouse TRPA1 Changes the Effect of Caffeine from Activation to Suppression.(Report)

Nagatomo, Katsuhiro ; Ishii, Hiroshi ; Yamamoto, Tomomi ; Nakajo, Koichi ; Kubo, Yoshihiro

Biophysical Journal, Dec 1, 2010, Vol.99(11), p.3609(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-3495

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Met268Pro Mutation of Mouse TRPA1 Changes the Effect of Caffeine from Activation to Suppression

Nagatomo, Katsuhiro ; Ishii, Hiroshi ; Yamamoto, Tomomi ; Nakajo, Koichi ; Kubo, Yoshihiro

Biophysical Journal, 1 December 2010, Vol.99(11), pp.3609-3618 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0006-3495 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2010.10.014

Toàn văn sẵn có

3
The Met268Pro Mutation of Mouse TRPA1 Changes the Effect of Caffeine from Activation to Suppression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Met268Pro Mutation of Mouse TRPA1 Changes the Effect of Caffeine from Activation to Suppression

Nagatomo, Katsuhiro ; Ishii, Hiroshi ; Yamamoto, Tomomi ; Nakajo, Koichi ; Kubo, Yoshihiro

Biophysical Journal, 12/2010, Vol.99(11), pp.3609-3618 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00063495 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2010.10.014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Met268Pro mutation of mouse TRPA1 changes the effect of caffeine from activation to suppression

Nagatomo, Katsuhiro ; Ishii, Hiroshi ; Yamamoto, Tomomi ; Nakajo, Koichi ; Kubo, Yoshihiro

Biophysical journal, 01 December 2010, Vol.99(11), pp.3609-18 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1542-0086 ; PMID: 21112285 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bpj.2010.10.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...