skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations.(Research Article)

Feged-Rivadeneira, Alejandro ; Angel, Andres ; Gonzalez-Casabianca, Felipe ; Rivera, Camilo

PLoS ONE, Sept 12, 2018, Vol.13(9), p.e0203673 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0203673

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations

Feged-Rivadeneira, Alejandro ; González-Casabianca, Felipe

PLoS One, Sep 2018, p.e0203673 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0203673

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations

Feged-Rivadeneira, Alejandro ; Angel, Andrés ; González-Casabianca, Felipe ; Rivera, Camilo; Rivera, Camilo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 1, 2017 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0203673

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations.(Research Article)

Feged - Rivadeneira, Alejandro ; Angel, Andres ; Gonzalez - Casabianca, Felipe ; Rivera, Camilo

PLoS ONE, Sept 12, 2018, Vol.13(9), p.e0203673 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0203673

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations

Feged-Rivadeneira, Alejandro ; Ángel, Andrés ; González-Casabianca, Felipe ; Rivera, Camilo; Carvalho, Luzia Helena (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0203673 ; PMCID: 6135511 ; PMID: 30208075

Toàn văn sẵn có

6
Malaria intensity in Colombia by regions and populations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations

Feged-Rivadeneira, Alejandro ; Ángel, Andrés ; González-Casabianca, Felipe ; Rivera, Camilo; Carvalho, Luzia Helena

PLOS ONE, 9/12/2018, Vol.13(9), p.e0203673 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0203673

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations

Feged-Rivadeneira, Alejandro ; Ángel, Andrés ; González-Casabianca, Felipe ; Rivera, Camilo

PloS one, 2018, Vol.13(9), pp.e0203673 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30208075 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0203673

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations

Alejandro Feged-Rivadeneira ; Andrés Ángel ; Felipe González-Casabianca ; Camilo Rivera

PLoS ONE, 01 January 2018, Vol.13(9), p.e0203673 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0203673

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaria intensity in Colombia by regions and populations

Feged-Rivadeneira, Alejandro ; Angel, Andrés ; González-Casabianca, Felipe ; Rivera, Camilo

Cornell University

Arxiv ID: 1710.00317

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...