skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The demise of the intervention paradigm—resilience thinking in the Merida Initiative
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The demise of the intervention paradigm—resilience thinking in the Merida Initiative

Finkenbusch, Peter

Conflict, Security & Development, 07/04/2017, Vol.17(4), pp.313-332 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1467-8802 ; E-ISSN: 1478-1174 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/14678802.2017.1337419

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The demise of the intervention paradigm-resilience thinking in the Merida Initiative

Finkenbusch, Peter

Conflict, Security & Development, 04 July 2017, Vol.17(4), pp.313-332 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1467-8802 ; E-ISSN: 1478-1174 ; DOI: 10.1080/14678802.2017.1337419

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...