skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial-Ethnic Disparities in Maternal Parenting Stress: The Role of Structural Disadvantages and Parenting Values

Nomaguchi, Kei ; House, Amanda N.

Journal of Health and Social Behavior, 1 September 2013, Vol.54(3), pp.386-404 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00221465

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial-ethnic disparities in maternal parenting stress: the role of structural disadvantages and parenting values.(Relationship and Health)(Author abstract)

Nomaguchi, Kei ; House, Amanda N.

The Journal of Health and Social Behavior, Sept, 2013, Vol.54(3), p.386(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1465

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial-ethnic disparities in maternal parenting stress: the role of structural disadvantages and parenting values.(Relationship and Health)(Author abstract)

Nomaguchi, Kei ; House, Amanda N.

The Journal of Health and Social Behavior, Sept, 2013, Vol.54(3), p.386(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1465

Toàn văn sẵn có

4
Racial-Ethnic Disparities in Maternal Parenting Stress: The Role of Structural Disadvantages and Parenting Values
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial-Ethnic Disparities in Maternal Parenting Stress: The Role of Structural Disadvantages and Parenting Values

Nomaguchi, Kei ; House, Amanda N.

Journal of Health and Social Behavior, 09/2013, Vol.54(3), pp.386-404 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-1465 ; E-ISSN: 2150-6000 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022146513498511

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial-Ethnic Disparities in Maternal Parenting Stress: The Role of Structural Disadvantages and Parenting Values

Nomaguchi, Kei ; House, Amanda N

Journal of Health and Social Behavior, September 2013, Vol.54(3), pp.386-404 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-1465 ; E-ISSN: 2150-6000 ; DOI: 10.1177/0022146513498511

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial-ethnic disparities in maternal parenting stress: the role of structural disadvantages and parenting values

Nomaguchi, Kei ; House, Amanda N

Journal of health and social behavior, 2013, Vol.54(3), pp.386-404 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2150-6000 ; PMID: 24026535 Version:1 ; DOI: 10.1177/0022146513498511

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...