skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple, adaptable and efficient heterogeneous multi-tenant database architecture for ad hoc cloud

Pippal, Sanjeev ; Kushwaha, Dharmender

Journal of Cloud Computing, Mar 2013, Vol.2(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2192113X ; DOI: 10.1186/2192-113X-2-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple, adaptable and efficient heterogeneous multi-tenant database architecture for ad hoc cloud

Pippal, Sanjeev ; Kushwaha, Dharmender

Journal of Cloud Computing, 2013, Vol.2(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 2192-113X ; DOI: 10.1186/2192-113X-2-5

Toàn văn sẵn có

3
A simple, adaptable and efficient heterogeneous multi-tenant database architecture for ad hoc cloud
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A simple, adaptable and efficient heterogeneous multi-tenant database architecture for ad hoc cloud

Pippal, Sanjeev Kumar ; Kushwaha, Dharmender Singh

Journal of Cloud Computing: Advances, Systems and Applications, 2013, Vol.2(1), p.5 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2192-113X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/2192-113X-2-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...