skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRAGIC MULATTA PLAYS THE TRAGIC MUSE

Manganelli, Kimberly Snyder

Victorian Literature and Culture, 2009, Vol.37(2), pp.501-522 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 1060-1503 ; E-ISSN: 1470-1553 ; DOI: 10.1017/S1060150309090317

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tragic Mulatta Plays the Tragic Muse

Manganelli, Kimberly Snyder

Victorian Literature and Culture, 1 January 2009, Vol.37(2), pp.501-522 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10601503 ; E-ISSN: 14701553 ; DOI: 10.1017/S1060150309090317

Toàn văn sẵn có

3
THE TRAGIC MULATTA PLAYS THE TRAGIC MUSE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRAGIC MULATTA PLAYS THE TRAGIC MUSE

Manganelli, Kimberly Snyder

Victorian Literature and Culture, 9/2009, Vol.37(02), p.501 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1060-1503 ; E-ISSN: 1470-1553 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1060150309090317

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...