skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beijing Replaces Washington’s Dominant Position in Latin America: Meet the New Boss. Same as the Old Boss?

Uziel Nogueira

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 April 2015, Vol.1(1), pp.9-36 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beijing Replaces Washington's Dominant Position in Latin America: Meet the New Boss. Same as the Old Boss? +

Nogueira, Uziel

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2015, Vol.1(1), pp.9-36

© ProQuest LLC All rights reserved

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...