skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProMusicDB ID: Beyond a Unique Identifier for Professional Music

Sorathia, Vikram

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2015, Vol.18(1), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.995555

Toàn văn không sẵn có

2
ProMusicDB ID: Beyond a Unique Identifier for Professional Music
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProMusicDB ID: Beyond a Unique Identifier for Professional Music

Sorathia, Vikram

Music Reference Services Quarterly, 01/02/2015, Vol.18(1), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10588167.2015.995555

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...