skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindi Public Sphere, 1920-1940: Language and Literature in the Age of Nationalism.(Book Review)

Pritchett, Frances W.

The Journal of Asian Studies, May, 2003, Vol.62(2), p.678-679 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindi Public Sphere, 1920-1940: Language and Literature in the Age of Nationalism

Pritchett, Frances

The Journal of Asian Studies, Vol.62(2), pp.678-679 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindi Public Sphere, 1920–1940: Language and Literature in the Age of Nationalism

Pritchett, Frances W

The Journal of Asian Studies, 2003, Vol.62(2), pp.678-679 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/3096320

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindi Public Sphere, 1920-1940: Language and Literature in the Age of Nationalism (Book Review)

Pritchett, Frances W.

The Journal of Asian Studies, 1 May 2003, Vol.62(2), pp.678-679 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/3096320

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindi Public Sphere, 1920-1940: Language and Literature in the Age of Nationalism (Book Review)

Pritchett, Frances W.

The Journal of Asian Studies, 1 May 2003, Vol.62(2), pp.678-679 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/3096320

Toàn văn sẵn có

6
The Hindi Public Sphere, 1920–1940: Language and Literature in the Age of Nationalism. By Francesca Orsini. New Delhi and New York: Oxford University Press, 2002. 486 pp. $39.95 (cloth).
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hindi Public Sphere, 1920–1940: Language and Literature in the Age of Nationalism. By Francesca Orsini. New Delhi and New York: Oxford University Press, 2002. 486 pp. $39.95 (cloth).

Pritchett, Frances W.

The Journal of Asian Studies, 05/2003, Vol.62(2), pp.678-679 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3096320

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...