skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CR EINSTEIN-WEYL STRUCTURES

Ohkubo, Takaaki ; Sakamoto, Kunio

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 2005, Vol.29(2), pp.309-361

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CR EINSTEIN-WEYL STRUCTURES

Ohkubo, Takaaki ; Sakamoto, Kunio

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 2005, Vol.29(2), pp.309-361

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CR EINSTEIN-WEYL STRUCTURES

Ohkubo, Takaaki ; Sakamoto, Kunio

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 2005, Vol.29(2), pp.309-361

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CR Einstein-Weyl structures

Ohkubo, Takaaki ; Sakamoto, Kunio

Tsukuba J. Math. 29, no. 2 (2005), 309-361

Project Euclid

ISSN: 0387-4982 ; E-ISSN: 2423-821X ; DOI: doi:10.21099/tkbjm/1496164961

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...