skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement

Porath, Christine ; Spreitzer, Gretchen ; Gibson, Cristina ; Garnett, Flannery

Journal of Organizational Behavior, Feb 2012, Vol.33(2), p.250 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.756

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thriving at work: toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement

Porath, Christine ; Spreitzer, Gretchen ; Gibson, Cristina ; Garnett, Flannery G.

Journal of Organizational Behavior, Feb, 2012, Vol.33(2), p.250(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement

Porath, Christine ; Spreitzer, Gretchen ; Gibson, Cristina ; Garnett, Flannery G.

Journal of Organizational Behavior, February 2012, Vol.33(2), pp.250-275 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.756

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement

Porath, Christine ; Spreitzer, Gretchen ; Gibson, Cristina ; Garnett, Flannery G.

Journal of Organizational Behavior, 1 February 2012, Vol.33(2), pp.250-275 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement

Porath, Christine ; Spreitzer, Gretchen ; Gibson, Cristina ; Garnett, Flannery G.

Journal of Organizational Behavior, 1 February 2012, Vol.33(2), pp.250-275 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement

Porath, Christine ; Spreitzer, Gretchen ; Gibson, Cristina ; Garnett, Flannery G.

Journal of Organizational Behavior, 1 February 2012, Vol.33(2), pp.250-275 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

7
Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement: THRIVING AT WORK
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thriving at work: Toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement: THRIVING AT WORK

Porath, Christine ; Spreitzer, Gretchen ; Gibson, Cristina ; Garnett, Flannery G.

Journal of Organizational Behavior, 02/2012, Vol.33(2), pp.250-275 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/job.756

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...