skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic modeling of the propagation of low-frequency seismic acoustic fields in the oceanic medium.(GEOPHYSICS)

Levchenko, D. G. ; Levchenko, V. D. ; Zakirov, A. V.

Doklady Earth Sciences, Dec, 2010, Vol.435(2), p.1623(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1028-334X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic modeling of the propagation of low-frequency seismic acoustic fields in the oceanic medium

Levchenko, D. G. ; Levchenko, V. D. ; Zakirov, A. V.

Doklady Earth Sciences, Dec, 2010, Vol.435(2), p.1623(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1028-334X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic modeling of the propagation of low-frequency seismic acoustic fields in the oceanic medium

Levchenko, D. ; Levchenko, V. ; Zakirov, A.

Doklady Earth Sciences, 2010, Vol.435(2), pp.1623-1626 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1028-334X ; E-ISSN: 1531-8354 ; DOI: 10.1134/S1028334X10120159

Toàn văn sẵn có

4
Dynamic modeling of the propagation of low-frequency seismic acoustic fields in the oceanic medium
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic modeling of the propagation of low-frequency seismic acoustic fields in the oceanic medium

Levchenko, D. G. ; Levchenko, V. D. ; Zakirov, A. V.

Doklady Earth Sciences, 12/2010, Vol.435(2), pp.1623-1626 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1028-334X ; E-ISSN: 1531-8354 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X10120159

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...