skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive methods for coronary artery segmentation: let the PACS workstation think ahead.(Report)

Wang, Chunliang ; Smedby, Orjan

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, May, 2010, Vol.5(3), p.275(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1861-6410

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive methods for coronary artery segmentation: let the PACS workstation think ahead

Wang, Chunliang ; Smedby, Örjan

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2010, Vol.5(3), pp.275-285 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-009-0393-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive method for coronary artery segmentation: let PACS workstation think ahead

Wang, Chunliang ; Smedby, Örjan; Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa, Medicinsk radiologi ; Linköpings universitet, Hälsouniversitetet, Röntgenkliniken i Linköping ; Linköpings universitet, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, Röntgenkliniken i Linköping ; Östergötlands Läns Landsting, Bildmedicinskt centrum, Röntgenkliniken i Linköping

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2010, Vol. 5(3), pp. 275-285 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1861-6410 ; DOI: 10.1007/s11548-009-0393-z

Toàn văn không sẵn có

4
Integrating automatic and interactive methods for coronary artery segmentation: let the PACS workstation think ahead
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive methods for coronary artery segmentation: let the PACS workstation think ahead

Wang, Chunliang ; Smedby, Örjan

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 5/2010, Vol.5(3), pp.275-285 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11548-009-0393-z

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive methods for coronary artery segmentation: let the PACS workstation think ahead

Wang, Chunliang ; Smedby, Orjan

International journal of computer assisted radiology and surgery, May 2010, Vol.5(3), pp.275-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1861-6429 ; PMID: 20033501 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11548-009-0393-z

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating automatic and interactive method for coronary artery segmentation: let PACS workstation think ahead

Wang, Chunliang ; Smedby, Örjan

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, 2010, Vol.5(3), pp.275-285 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1861-6410 ; ISSN: 1861-6410 ; PMID: 20033501 ; DOI: 10.1007/s11548-009-0393-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...