skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Experiential Design of Presence in Everyday Blended Reality: Living in the Here and Now
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Experiential Design of Presence in Everyday Blended Reality: Living in the Here and Now

Waterworth, John ; Hoshi, Kei; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783319303321 ; ISBN: 3319303325 ; E-ISBN: 9783319303345 ; E-ISBN: 3319303341 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30334-5

Toàn văn sẵn có

2
Human-Experiential Design of Presence in Everyday Blended Reality: Living in the Here and Now
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Experiential Design of Presence in Everyday Blended Reality: Living in the Here and Now

Waterworth, John ; Hoshi, Kei

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-319-30332-1 ; E-ISBN: 978-3-319-30334-5 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30334-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...