skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: proceedings?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse comparée de la participation des victimes devant la Cour Pénale Internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-germanique

Bracq, Natacha

La Revue des droits de l’homme, 01 November 2012

OpenEdition Journals

E-ISSN: 2264-119X ; DOI: 10.4000/revdh.316

Toàn văn sẵn có

2
Analyse comparée de la participation des victimes devant la Cour Pénale Internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-germanique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analyse comparée de la participation des victimes devant la Cour Pénale Internationale et devant les juridictions pénales des pays de tradition romano-germanique

Bracq, Natacha

Revue des droits de l’homme, 11/14/2013, Issue 4

CrossRef

E-ISSN: 2264-119X ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/revdh.316

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...