skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer risk management in Colombia, 2016

Ramírez-Barbosa, Paula ; Acuña Merchán, Lizbeth

Colombia medica (Cali, Colombia), 30 March 2018, Vol.49(1), pp.128-134 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1657-9534 ; PMID: 29983473 Version:1 ; DOI: 10.25100/cm.v49i1.3882

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestion del riesgo de cancer en Colombia, 2016.(Reporte Tecnico)

Acuna, Ramirez P.

Colombia Medica, 2018, Vol.49(1), p.128(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1657-9534 ; DOI: 10.25100/cm.v49i1.3882

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...