skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data-driven computational model on the effects of immigration policies.(Report)

Simon, Miranda ; Schwartz, Cassilde ; Hudson, David ; Johnson, Shane D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 21, 2018, Vol.115(34), p.E7914(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1800373115

Toàn văn sẵn có

2
A data-driven computational model on the effects of immigration policies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data-driven computational model on the effects of immigration policies

Simon, Miranda ; Schwartz, Cassilde ; Hudson, David ; Johnson, Shane D.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 08/21/2018, Vol.115(34), pp.E7914-E7923 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1800373115

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data-driven computational model on the effects of immigration policies

Simon, Miranda ; Schwartz, Cassilde ; Hudson, David ; Johnson, Shane D

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 21 August 2018, Vol.115(34), pp.E7914-E7923 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30082404 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1800373115

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...