skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval (Similarity Measurement for Texture Image Retrieval)

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun; Ahammer, Helmut (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun; Ahammer, Helmut (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302 ; PMCID: 3458107 ; PMID: 23049785

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun

PLoS One, Sep 2012, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval.(Research Article)(Report)

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun

PLoS ONE, Sept 25, 2012, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval.(Research Article)(Report)

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun

PLoS ONE, Sept 25, 2012, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

6
Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on Similarity Measurement for Texture Image Retrieval

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun; Ahammer, Helmut

PLoS ONE, 9/25/2012, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on similarity measurement for texture image retrieval

Zhu, Zhengli ; Zhao, Chunxia ; Hou, Yingkun

PloS one, 2012, Vol.7(9), pp.e45302 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23049785 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research on similarity measurement for texture image retrieval

Zhengli Zhu ; Chunxia Zhao ; Yingkun Hou

PLoS ONE, Vol.7(9), p.e45302 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0045302

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...