skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security.(Report)

Zhao, Gansen ; Rong, Chunming ; Jaatun, Martin Gilje ; Sandnes, Frode Eika

The Journal of Supercomputing, August, 2012, Vol.61(2), p.337(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0920-8542

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security

Zhao, Gansen ; Rong, Chunming ; Jaatun, Martin ; Sandnes, Frode

The Journal of Supercomputing, 2012, Vol.61(2), pp.337-352 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-010-0460-9

Toàn văn sẵn có

3
Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security

Zhao, Gansen ; Rong, Chunming ; Jaatun, Martin Gilje ; Sandnes, Frode Eika

The Journal of Supercomputing, 8/2012, Vol.61(2), pp.337-352 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11227-010-0460-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security

Zhao, Gansen ; Rong, Chunming ; Jaatun, Martin Gilje ; Sandnes, Frode Eika

Zhao, G., Rong, C., Jaatun, M. G., & Sandnes, F. E. (2012). Reference deployment models for eliminating user concerns on cloud security. The Journal of Supercomputing, 61(2), 337-352. [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 0920-8542 ; DOI: 10.1007/s11227-010-0460-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...