skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution

Maidenbaum, Shachar ; Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi-Rotbain, Ori ; Amedi, Amir

PloS one, 2016, Vol.11(2), pp.e0147501 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26882473 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution.(Report)

Maidenbaum, Shachar ; Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi - Rotbain, Ori ; Amedi, Amir

PLoS ONE, Feb 16, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution.(Report)

Maidenbaum, Shachar ; Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi-Rotbain, Ori ; Amedi, Amir

PLoS ONE, Feb 16, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution

Maidenbaum, Shachar ; Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi-Rotbain, Ori ; Amedi, Amir; Sathian, Krish (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147501 ; PMCID: 4755598 ; PMID: 26882473

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution

Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi-Rotbain, Ori ; Amedi, Amir

PLoS One, Feb 2016, Vol.11(2), p.e0147501 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

6
Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution

Maidenbaum, Shachar ; Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi-Rotbain, Ori ; Amedi, Amir; Sathian, Krish

PLOS ONE, 2/16/2016, Vol.11(2), p.e0147501 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution

Maidenbaum, Shachar ; Buchs, Galit ; Abboud, Sami ; Lavi-Rotbain, Ori ; Amedi, Amir

PLoS ONE, 2016, Vol.11(2), p.e0147501 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perception of Graphical Virtual Environments by Blind Users via Sensory Substitution

Shachar Maidenbaum ; Galit Buchs ; Sami Abboud ; Ori Lavi-Rotbain ; Amir Amedi

PLoS ONE, Vol.11(2), p.e0147501 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0147501

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...