skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efeitos da Música ao Vivo e Mecanizada em Ambientes de Varejo Supermercadista

Marconi Freitas Da Costa ; Salomão Alencar de Farias

RAC: Revista de Administração Contemporânea, 01 March 2016, Vol.20(2), pp.154-174 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1415-6555 ; E-ISSN: 1982-7849 ; DOI: 10.1590/1982-7849rac2016150019

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efeitos da Música ao Vivo e Mecanizada em Ambientes de Varejo Supermercadista

Costa, Marconi Freitas Da ; Farias, Salomão Alencar de

Revista de Administração Contemporânea, 01 April 2016, Vol.20(2), pp.154-174 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1982-7849 ; E-ISSN: 1982-7849 ; DOI: 10.1590/1982-7849rac2016150019

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efeitos da Música ao Vivo e Mecanizada em Ambientes de Varejo Supermercadista/ Effects of Live and Mechanized Music in Retail Environments

Da Costa, Marconi ; de Farias, Salomão

Revista de Administração Contemporânea, Mar/Apr 2016, pp.154-V [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14156555 ; E-ISSN: 19827849 ; DOI: 10.1590/1982-7849rac2016150019

Toàn văn sẵn có

4
Efeitos da Música ao Vivo e Mecanizada em Ambientes de Varejo Supermercadista
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efeitos da Música ao Vivo e Mecanizada em Ambientes de Varejo Supermercadista

Costa, Marconi Freitas Da ; Farias, Salomão Alencar de

Revista de Administração Contemporânea, 04/2016, Vol.20(2), pp.154-174 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1415-6555 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2016150019

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...