skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RYE CLASSIFICATION OF A POPULATION BASED SERIES OF HODGKINʼS DISEASE PATIENTS IN WESTERN AUSTRALIA

Matz, R., Leonard ; Finlay-Jones, R., L. ; Waters, D., E. ; Blackwell, B., J. ; Joyce, R., P. ; Kelsall, R. H., G. ; Shilkin, B., K. ; Cullity, J., G. ; Williams, E., K. ; Matthews, L. V., M. ; Armstrong, K., B.

Pathology, 1981, Vol.13(2), pp.267-276 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028109081666

Toàn văn sẵn có

2
The rye classification of a population based series of hodgkin’s disease patients in Western Australia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rye classification of a population based series of hodgkin’s disease patients in Western Australia

Matz, Leonard R. ; Finlay-Jones, L.R. ; Waters, E.D. ; Blackwell, J.B. ; Joyce, P.R. ; Kelsall, G.R.H. ; Shilkin, K.B. ; Cullity, G.J. ; Williams, K.E. ; Matthews, M.L.V. ; Armstrong, B.K.

Pathology, 1981, Vol.13(2), pp.267-276 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Informa Healthcare (via CrossRef)

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028109081666

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rye classification of a population based series of hodgkin’s disease patients in Western Australia

Matz, Leonard R ; Finlay-Jones, L.R ; Waters, E.D ; Blackwell, J.B ; Joyce, P.R ; Kelsall, G.R.H ; Shilkin, K.B ; Cullity, G.J ; Williams, K.E ; Matthews, M.L.V ; Armstrong, B.K

Pathology, 1981, Vol.13(2), pp.267-276 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.3109/00313028109081666

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rye classification of a population based series of Hodgkin's disease patients in Western Australia

Matz, L R ; Finlay-Jones, L R ; Waters, E D ; Blackwell, J B ; Joyce, P R ; Kelsall, G R ; Shilkin, K B ; Cullity, G J ; Williams, K E ; Matthews, M L ; Armstrong, B K

Pathology, April 1981, Vol.13(2), pp.267-76 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 7254906 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...