skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First measurement of dE/dx with a GEM-based TPC

Böhmer, F.V ; Ball, M ; Dørheim, S ; Eckstein, K ; Hönle, A ; Höppner, C ; Ketzer, B ; Konorov, I ; Neubert, S ; Paul, S ; Rauch, J ; Uhl, S ; Vandenbroucke, M ; Berger, M ; Berger-Chen, J.-C ; Cusanno, F

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 11 February 2014, Vol.737, pp.214-221 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0168-9002 ; E-ISSN: 1872-9576 ; DOI: 10.1016/j.nima.2013.10.094

Truy cập trực tuyến

2
First measurement of dE/dx with a GEM-based TPC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First measurement of dE/dx with a GEM-based TPC

Böhmer, F.V. ; Ball, M. ; Dørheim, S. ; Eckstein, K. ; Hönle, A. ; Höppner, C. ; Ketzer, B. ; Konorov, I. ; Neubert, S. ; Paul, S. ; Rauch, J. ; Uhl, S. ; Vandenbroucke, M. ; Berger, M. ; Berger-Chen, J.-C. ; Cusanno, F. ; Fabbietti, L. ; Gasik, P. ; Münzer, R. ; Arora, R. ; Frühauf, J. ; Hackler, T. ; Hehner, J. ; Kiš, M. ; Kleipa, V. ; Kunkel, J. ; Kurz, N. ; Leifels, Y. ; Peters, K. ; Risch, H. ; Schmidt, C.J. ; Schmitt, L. ; Schwab, S. ; Soyk, D. ; Voss, B. ; Weinert, J. ; Beck, R. ; Kaiser, D. ; Lang, M. ; Schmitz, R. ; Walther, D. ; Bühler, P. ; Müllner, P. ; Zmeskal, J. ; Herrmann, N.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 02/2014, Vol.737, C, pp.214-221 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2013.10.094

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...