skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 Regulates Transcription of JNK1 to Promote the G₁/S Transition and Tumor Cell Invasiveness

Wang , I. Ching ; Chen , Yi-Ju ; Hughes , Douglas E. ; Ackerson , Timothy ; Major , Michael L. ; Kalinichenko , Vladimir V. ; Costa , Robert H. ; Raychaudhuri , Pradip ; Tyner , Angela L. ; Lau , Lester F.

Journal of biological chemistry, 2008, Vol.283(30), pp.20770-20778 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0021-9258

Toàn văn sẵn có

2
FoxM1 Regulates Transcription of JNK1 to Promote the G 1 /S Transition and Tumor Cell Invasiveness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 Regulates Transcription of JNK1 to Promote the G 1 /S Transition and Tumor Cell Invasiveness

Wang, I-Ching ; Chen, Yi-Ju ; Hughes, Douglas E. ; Ackerson, Timothy ; Major, Michael L. ; Kalinichenko, Vladimir V. ; Costa, Robert H. ; Raychaudhuri, Pradip ; Tyner, Angela L. ; Lau, Lester F.

Journal of Biological Chemistry, 07/25/2008, Vol.283(30), pp.20770-20778 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M709892200

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FoxM1 regulates transcription of JNK1 to promote the G1/S transition and tumor cell invasiveness

Wang, I-Ching ; Chen, Yi-Ju ; Hughes, Douglas E ; Ackerson, Timothy ; Major, Michael L ; Kalinichenko, Vladimir V ; Costa, Robert H ; Raychaudhuri, Pradip ; Tyner, Angela L ; Lau, Lester F

The Journal of biological chemistry, 25 July 2008, Vol.283(30), pp.20770-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 18524773 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M709892200

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...